วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552

ดาว์โหลดใบสมัครผู้พิพากษาสมทบ

ดาวโหลดใบสมัครผู้พิพากษาสมทบ
ดาวโหลดหนังสือยินยอม
ดาวโหลดคำรับรอง
ดาวโหลดใบต่อ

http://www.jvnc.coj.go.th/info.php?cid=6&pm=6
ดาวโหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับผู้พิพากษาสมทบ

1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบ
2.แบบรายงานข้อสังเกตการปฏิบัติราชการของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
3.แบบใบลาผู้พิพากษาสมทบ

เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว โดยมีรายละเอียดสำคัญ คือ

ข้อ 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

2.มีหรือเคยมีบุตร หรือเคยอบรมเลี้ยงดูเด็กหรือเคยทำงานเกี่ยวกับสงเคราะห์ หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน หรือครอบครัว มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี

3.มีคุณสมบัติที่จะเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมได้ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เว้นแต่พื้นฐานความรู้ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นผู้พิพากษาสมทบ

3.มีความสุขุมรอบคอบ ทัศนคติ อัธยาศัย และความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดี ที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว

4.ไม่เป็นข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือทนายความ

ข้อ 2. ให้ผู้สมัครขอรับใบสมัคร

ไม่มีความคิดเห็น: