วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552

ดาว์โหลดใบสมัครผู้พิพากษาสมทบ

ดาวโหลดใบสมัครผู้พิพากษาสมทบ
ดาวโหลดหนังสือยินยอม
ดาวโหลดคำรับรอง
ดาวโหลดใบต่อ

http://www.jvnc.coj.go.th/info.php?cid=6&pm=6
ดาวโหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับผู้พิพากษาสมทบ

1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบ
2.แบบรายงานข้อสังเกตการปฏิบัติราชการของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
3.แบบใบลาผู้พิพากษาสมทบ

เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว โดยมีรายละเอียดสำคัญ คือ

ข้อ 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

2.มีหรือเคยมีบุตร หรือเคยอบรมเลี้ยงดูเด็กหรือเคยทำงานเกี่ยวกับสงเคราะห์ หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน หรือครอบครัว มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี

3.มีคุณสมบัติที่จะเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมได้ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เว้นแต่พื้นฐานความรู้ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นผู้พิพากษาสมทบ

3.มีความสุขุมรอบคอบ ทัศนคติ อัธยาศัย และความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดี ที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว

4.ไม่เป็นข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือทนายความ

ข้อ 2. ให้ผู้สมัครขอรับใบสมัคร

วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551

หน้าที่ผู้พิพากษาสมทบและแนวทางการคัดเลือกแนะนำศาลเยาวชนและครอบครัวแบ่งงานออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่
1. ฝ่ายตุลาการ มีผู้พิพากษาประจำ และผู้พิพากษาสมทบ ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับ การพิจารณาพิพากษา คดีที่อยู่ในเขตอำนาจผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการซึ่งมีอัธยาศัยและความประพฤติเหมาะสม ที่จะปกครองและอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนผู้พิพากษาสมทบ คือ บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในกฎกระทรวงและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยมี ีอำนาจหน้าที่เป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชน ในคดีอาญาและคดีครอบครัวกฎหมายอื่นที่ถือเป็นความผิดอาญา ร่วมกับผู้พิพากษาประจำ ซึ่ง จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้1. มีอายุไม่น้อยกว่า 30 ปีบริบูรณ์2. มีหรือเคยมีบุตรมาแล้ว หรือเคยทำงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์หรืออบรมเด็กมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี3. ได้รับการอบรมในเรื่องความมุ่งหมายของศาลเยาวชนและครอบครัว และหน้าที่ ตุลาการมาแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง4. มีคุณสมบัติที่จะเป็นข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายตุลาการสามัญได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เว้นแต่ในเรื่องพื้นความรู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งขณะนี้กำหนดพื้นความรู้อย่างน้อยชั้น ม.6 หรือ ม.ศ.3 (ตามหลักสูตรเดิม) นอกจากนี้แล้วบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบ ต้องมิใช่ข้าราชการประจำ ข้าราชการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือทนายความ ผู้พิพากษาสมทบดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่จะทราบพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกก็ได้
2. ฝ่ายธุรการ มีผู้อำนวยการศาลและข้าราชการธุรการของศาล ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านธุรการของศาลทั่วไปขอบเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว- ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีเขตอำนาจตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร- สำหรับศาลเยาวชนและครอบครัวในส่วนภูมิภาคนั้นมีเขตอำนาจตลอดท้องที่ของจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัว- แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดมีเขตอำนาจเช่นเดียวกับศาลที่ตั้งแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวนั้น


ม.26 ผู้พิพากษาสมทบจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งคณะกรรมการตุลาการ หรือเรียกย่อว่า ก.ต.
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และต้องมีคุณสมบัติ

(1) มีอายุไม่น้อยกว่า 30 ปีบริบูรณ์

(2) มีหรือเคยมีบุตรมาแล้ว หรือเคยทำงานเกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์หรือการกอบรมเด็กมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ได้รับการอบรมในเรื่องความมุ่งหมายของศาลเยาวชนและครอบครัวและหน้าที่ตุลาการมาแล้วตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

(4) มีคุณสมบัติที่จะเป็นข้าราชการธุรการได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ และมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่า
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

(5) ไม่เป็นข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือทนายความ

(6) มีอัธยาศัยและความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวผู้พิพากษาสมทบ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ผู้พิพากษาสมทบ เป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการตาม ประมวลกฎหมายอาญา

วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2551

โปรดเกล้าเป็นผู้พิพากษาสมทบ ศาลจังหวัดนครนายก ปี 2548


โปรดเกล้าเป็นผู้พิพากษาสมทบ ศาลจังหวัดนครนายก ปี 2548
ถ่ายรูปกับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2

กำลังใจให้แก่คณะผู้พิพากษาสมทบที่ทำงานทั่วประเทศกำลังใจให้แก่คณะผู้พิพากษาสมทบที่ทำงานทั่วประเทศ

พิธีโปรดเกล้าแต่งเป็นผู้พิพากษาสมทบปี 2548 ณ.ศาลจังหวัดนครนายก

ภาพหมู่ผู้พิพากษาจังหวัดและผู้พิพากษาสมทบ ราชการยุติธรรม ศาลจังหวัดนครนายก

                                         ภาพถ่ายคู่กับหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก

                            ภาพผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนครนายก ถ่ายคู่กับท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2

หัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก และประธานผู้พิพากษาสมทบ
                  บุตรและภรรยา ครอบครัว"รวีภัคพงศ์" กับการทำงานศาลเยาวชนและครอบครัว
                                ภาพได้การโปรดเกล้าเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนครนายก
                            มอบหนังสือโปรดเกล้าจาก...อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2


พิธีโปรดเกล้าผู้พิพากษาสมทบปี 2548
ณ.ศาลจังหวัดนครนายก

ผู้พิพากษาสมทบ
ปฏิญาณตนก่อนรับตำแหน่ง
ณ.ศาลจังหวัดนครนายก


ตัวอย่าง
Read News : โปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบ
ของศาลและจะได้มีพิธีปฎิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 เนื่องจากผู้พิพากษาสมทบทั้ง 39 คน มีทั้งผู้พิพากษาสมทบที่เคยดำรงตำแหน่งแล้ว ...www.chiangmainews.co.th/viewnews.php?id=12876&lyo=1 - 27k -

พระราชบัญญัติ เครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบ พ.ศ. 2523 : ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ
poem poetry thai baanjomyut picture story freeemail ecard webboard.www.baanjomyut.com/library/law/72.html - 7k -

ยันระบบคัดผู้พิพากษาสมทบแน่นปึ้ก

http://news.sanook.com/crime/crime_169917.php