วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2551

ม.26 ผู้พิพากษาสมทบจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งคณะกรรมการตุลาการ หรือเรียกย่อว่า ก.ต.

ม.26 ผู้พิพากษาสมทบจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งคณะกรรมการตุลาการ หรือเรียกย่อว่า ก.ต.คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และต้องมีคุณสมบัติ
(1) มีอายุไม่น้อยกว่า 30 ปีบริบูรณ์
(2) มีหรือเคยมีบุตรมาแล้ว หรือเคยทำงานเกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์หรือการกอบรมเด็กมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(3) ได้รับการอบรมในเรื่องความมุ่งหมายของศาลเยาวชนและครอบครัวและหน้าที่ตุลาการมาแล้วตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
(4) มีคุณสมบัติที่จะเป็นข้าราชการธุรการได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ และมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(5) ไม่เป็นข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือทนายความ
(6) มีอัธยาศัยและความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

ผู้พิพากษาสมทบ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ผู้พิพากษาสมทบ เป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการตาม ประมวลกฎหมายอาญา

ไม่มีความคิดเห็น: