วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2551

ผู้พิพากษาสมทบปฏิญาณตนก่อนรับตำแหน่งศาลเยาวชนและครอบครัว

ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัด.............แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ปฎิญาณตนก่อนรับตำแหน่งภายหลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง
ภายหลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบ ศาลจังหวัด..........แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ผู้พิพากษาสมทบ ........ คนในจังหวัด..........
ได้ร่วมปฎิญาณตนต่อหน้าอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว วันนี้..................
ที่ห้อง................. . จังหวัด....................
" โดยร่วมกันปฏิญาณตนว่า จะปฎิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติทั้งปวง และจักรักษาไว้ซึ่งความลับในราชการโดยเคร่งครัด "
ทั้งนี้ในพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัด.........แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ก่อนรับตำแหน่ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 มาตรา 26 วรรคท้าย ซึ่งกำหนดว่าผู้พิพากษาสมทบจะต้องปฏิญาณตนต่อหน้าอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง หรือ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลก่อนเข้ารับตำแหน่ง สำหรับพิธีในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด......... ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล อัยการ และข้าราชการระดับสูงของจังหวัดร่วมเป็นสักขีพยาน จำนวนมาก ท่ามกลางความยินดีของญาติมิตร สมาชิกครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน
******************************

-->
ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัด..........แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ปฎิญาณตนก่อนรับตำแหน่งภายหลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งภายหลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบ ศาลจังหวัด...........แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ผู้พิพากษาสมทบ ....... คนในจังหวัด...............
ได้ร่วมปฎิญาณตนต่อหน้าอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว วันนี้................ ที่................... จังหวัด............. โดยร่วมกันปฏิญาณตนว่า จะปฎิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติทั้งปวง และจักรักษาไว้ซึ่งความลับในราชการโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ในพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัด..........แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ก่อนรับตำแหน่ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 มาตรา 26 วรรคท้าย ซึ่งกำหนดว่าผู้พิพากษาสมทบจะต้องปฏิญาณตนต่อหน้าอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง หรือ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลก่อนเข้ารับตำแหน่ง สำหรับพิธีในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด.............. ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล อัยการ และข้าราชการระดับสูงของจังหวัดร่วมเป็นสักขีพยาน จำนวนมาก ท่ามกลางความยินดีของญาติมิตร สมาชิกครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน

ไม่มีความคิดเห็น: